Product was successfully added to your shopping cart.
Home
.
|
0item(s)

You have no items in your shopping cart.

Swipe to the left

"วันมาฆบูชา" วันจาตุรงคสันนิบาต

พิมพ์
"วันมาฆบูชา" วันจาตุรงคสันนิบาต
4 years ago No comments

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ หรือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ในปีนี้ และถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฎิโมกข์ ทั้งยังเป็น วันจาตุรงคสันนิบาต คือ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น พร้อมกันถึง 4 เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล คือ

  1. วันพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ หรือ วันมาฆปูรณมี คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือนมาฆะ
  2. พระภิกษุ จำนวน 1,250 รูป มาชุมนุมพร้อมกัน ณ วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย
  3. พระภิกษุ ทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ทรงอภิญญา 6 หรือ บรรลุพระอรหันต์
  4. พระภิกษุทุกรูปล้วนเป็น ” เอหิภิกขุอุปสัมปทา ” คือ ผู้ได้รับการการอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ดังนั้น สาวๆ ที่เป็นพุทธมามกะทุกคนไม่ควรพลาดที่จะปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของ พุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง บำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส จากนั้น ชำระล้างกายให้สะอาด แต่งตัวสุภาพ และเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไป เวียนเทียนกันค่ะ

เวียนเทียนรอบที่ 1 เพื่อรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ภาวนาบท ... อิติปิโส ภะคะวา ฯ จนจบ

เวียนเทียนรอบที่ 2 เพื่อรำลึกถึงคุณพระธรรม ภาวนาบท ... สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ จนจบ

เวียนเทียนรอบที 3 เพื่อรำลึกคุณพระสงค์ ภาวนาบท ... สุปฏิปัน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ จนจบ


ภาพประกอบจาก http://board.postjung.com/893050.html

  • Share Now