ทำบุญร่วมกันในวันมาฆบูชา

 

มาฆบูชา .. หมายถึง การบูชาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเดือนมาฆะ  ตรงกับ วันเพ็ญขึ้น  15  ค่ำ 

เดือน  3  ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่  6  มีนาคม  2566  วันมาฆบูชา ตามพุทธประวัติยังเป็นวันที่

เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญถึง   4  ประการที่เรียกว่า วันจาตุรงคสันติบาต  

คือ

  1. วันเพ็ญขึ้น  15  ค่ำ เดือน  3  เป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  2. พระสงฆ์จำนวน  1,250  รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน 

เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    3.  พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ 

    4.  พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็น " เอหิภิกขุอุปสัมปทา " ( ที่ได้รับการอุปสมบท

โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ) 

 

 

" มาฆะ ” เป็นชื่อของเดือน  3  ซึ่งย่อมาจาก " มาฆบุรณมี ” ที่หมายถึง การบูชาพร

ในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะในปฏิทินของชาวภารตะ  ประเทศอินเดีย  วันมาฆบูชา ยังเป็น

วันสำคัญของพุทธศาสนา คือ เป็นวันแห่งพระธรรม  เพราะเป็นวันที่องค์พระสัมมา -

สัมพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิิอุโบสถทรงแสดง " โอวาทปาติโมกข์ ” เป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ 

โดยมีใจความสำคัญ คือ  " ทำความดี  ละเว้นความชั่ว  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ”

 

 

พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

  1. ทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาประจำบ้าน 
  2. ทำบุญตักบาตร  หรือทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 
  3. ฟังเทศน์  ฟังธรรม  เจริญสมาธิภาวนา
  4. เวียนเทียน  3  รอบ เพื่อระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์ รอบพระอุโบสถไหว้พระ  5 วัด รอบพระนครในวันมาฆบูชา

 

  1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  (วัดโพธิ์)

พิกัด .. 2  ถ.สนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กทม.

เวลาเปิด – ปิด ..  8.00 – 18.00 น.

 

  1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (วัดพระแก้ว)

พิกัด .. ถ. หน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กทม.

เวลาเปิด – ปิด ..  8.30 – 15.30 น.

 

  1. วัพราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พิกัด ..  ถ. เฟื่องนคร  แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร  กทม.

เวลาเปิด – ปิด ..  6.00 – 18.00 น.

 

  1. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิาร

พิกัด .. ถ. บำรุงเมือง  แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร  กทม.

เวลาเปิด – ปิด ..  8.00 – 18.00 น.

 

 

     5. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  (วัดแจ้ง)

พิกัด .. ถ. วังเดิม  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กทม.

เวลาเปิด – ปิด ..  8.00 – 18.00 น.

 

วันมาฆบูชาปีนี้  ขอเชิญเพื่อนๆ  มาร่วมรักษากาย  วาจา  ใจ ให้บริสุทธิ์ 

แล้วมาเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเอง  และครอบครัว 

ด้วยการทำบุญไหว้พระ   5  วัด  ร่วมกันนะคะ