Oriental Princess

เชื่อในความงามของศาสตร์ตะวันออก

"จากพลังแห่งความสมดุลของธรรมชาติ สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า คัดสรรจากนานาสารสกัดธรรมชาติ

เพื่อการปรนนิบัติบำรุงโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของความงามอันบริสุทธิ์ต่อร่างกาย จิตใจ และโลกของเรา"